โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School


      1 . ประกาศนโยบายและมาตรการลด คัดแยก ขยะมูลฝอย
      2 . มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน
      3 . S.J.T ร่วมใจรณรงค์
      4 . S.J.T ร่วมใจ ลดใช้พลังงานรักษ์สิ่งแวดล้อม

มาตรการปลอดขยะโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล64