ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน